Missie

Missie van de SCA

ONTMOETEN VERBINDEN EN INSPIREREN

Voor de Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten (SCA) Jozefkerk is de instandhouding van het kerkgebouw Jozefkerk als rijksmonument, voor de Protestantse Gemeente Assen (PGA), leidend

  • Wij willen dit, als bestuur, bereiken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, met als resultaat bij te dragen aan een zo gunstig mogelijke exploitatie van het kerkgebouw;
  • Daarbij houden wij rekening met de mogelijkheden die het gebouw biedt en in overeenstemming met de waardigheid en de huidige en oorspronkelijke bestemming als kerkgebouw;
  • Wij trachten dit te verwezenlijken met alle ons ten dienste staande middelen en bedienen ons daarbij van al hetgeen daarmee, in de meest ruime zin, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • Hieronder begrepen zijn activiteiten van geestelijke en/of maatschappelijke aard;
  • Het behouden en inzetten van onze kaderleden voor culturele activiteiten, het onderhouden en uitbreiden van het uitgebreide netwerk van culturele contacten is van wezenlijk belang. De ondersteuning van een grote groep betrokken vrijwilligers is daarbij onmisbaar;
  • Een gezond financieel resultaat is belangrijk voor de continuïteit.